بیست اصل مدیریت و رهبری

از منظر گاه حضرت علی(ع)

      در همه کارها خدا را ناظر دانسته و با او  ارتباطی حقیقی داشته  باشید.

      خود را به زیور تقوای الهی آرایش و آلایش دهید.

      خود نگهداری از گناه و منت نگذاشتن بر دیگران را اصل بدانید.

      همواره با مردم ارتباط داشته باشید و هرگز از آنها دوری نکنید.

      با افراد و کارکنان زیر دست به عدل و احسان رفتار کنید و تبعیض روا مدارید.

      در مسائل  خودت پیشقدم باش و سرمشق دیگران باش.

      از عجله و مدیریت عجولانه همواره   پرهیز نمایید.

      همیشه  وفا ی  به  عهد نمایید نه خلف وعده.

      سعی کنید از خطاهای دیگران بگذرید و از انتقادات بجا استقبال نمایید.

      به افراد شخصیت بدهید  و با مردم و  زیر دستان خوش رفتار باشید.

      همواره هدف را مشخص کرده و از خداوند توفیق رسیدن به اهداف را تقاضا کنید.

      در تمام کارها برنامه ریزی داشته باشید.

      در تمام امور نظم داشته باشید.

      در امور سازماندهی و تفویض اختیار دهید.

      کنترل و ارزیابی در کار  افراد و نظارت بر امور را اهمیت بدهید.

      در کارها اصل تشویق و تنبیه را به مقتضای امور انجام دهید.

      ابتدا مشورت نمایید آنگاه تصمیمات خویش را اتخاذ دهید.

      از احوال مدیران  و مسئولان قبلی خودتان عبرت و درس بگیرید.

      در سبک نگارش و ارتباط همواره خود را بنده خدا بدانید.

      در کارها و امور اجرایی جدی باشید.