برملا شدن راز شخصیت هنگام دست دادن!

روانشناس معروف به نام «یان اولت روم» به دنبال تحقیقات طولانی به این نتیجه رسیده است که انسانها به 17 شکل با هم دست میدهند که هر کدام بیانگر روحیه و حالات شخصیتی کسی است که دست می دهد

ببینیم:

فردی که هنگام دست دادن، دست شما را در دو دستش جای میدهد:

کسی چنین کاری را می کند که حاضر به کمک رساندن به افرادی است که نیازمند هستند، او دوست دارد با افراد ارتباط نزدیک برقرار کند. خیلی سریع با افرادی که به تازگی با آنان آشنا شده رابطه دوستی برقرار می کند و احتیاج به جلب محبت، دوستی و غم خواری دیگران دارد.

فردی که در موقع دست دادن از شما فاصله می گیرد:

چنین شخصی به تنهایی بیشتر علاقه دارد و انزوا طلب است. دوست  ندارد به کسی نزدیک شود و یا رابطهء عاطفی برقرار کند. بیشتر ترجیح میدهد مراقب کارهای خود باشد و به دیگران دخالتی نکند.

فردی که هنگام دست دادن کمتر از حد معمول، دست شما را میفشارد:

این شخص معمولا احساسات خود را پنهان میکند و دوست دارد تنها باشد. معمولا عصبانیت خود را پنهان میکند و قدرت نشان دادن نارضایتی خود را ندارد و احتیاجی به رابطه عاطفی با کسی ندارد؛ اما اگر کسی از او یاری بطلبد، با کمال میل  به کمکش میشتابد.

فردی که هنگام دست دادن ،بیشتر از حد معمول دست شما را می فشارد:

چنین شخصی توانایی های رهبری را دارد و به راحتی میتواند رهبری جمعی را به عهده بگیرد، در میان جمع، سعی در نشان دادن شخصیت و توانایی خود را دارد و تلاش میکند نظر دیگران را به این مسئله جلب کند.

فردی که هنگام دست دادن شما را به طرف خود میکشد:

چنین شخصی دوست دارد به همه کمک کند. دوستان زیادی در اطراف خود دارد. خیلی به سرعت باب دوستی را با دیگران باز می کند و در میان جمع همیشه مورد توجه است. به کمک دیگران هم احتیاج دارد.

فردی که در هنگام دست دادن به اطراف نگاه میکند:

او دلش نمیخواهد خودش را به کسی تحمیل کند یا به کسی وابسته شود به همین دلیل تنهایی را ترجیح میدهد. این شخص احساس کمبود کرده و در زندگی ،با راه و روشی که خود دوست دارد پیش می رود.

فردی که خیلی نزدیک می ایستد و دست می دهد:

او دوست دارد که یک دوستی پایدار همراه با وابستگی ایجاد کند. این شخص علاقه مند به داشتن روابط شخصی و احساسی با دیگران است و این رابطه را خیلی زود در بین افراد و خودش ایجاد می کند.

فردی که هنگام دست دادن به دست ها نگاه می کند:

این شخص می خواهد تنها باشد و از جمعیت خوشش نمی آید. او دوست ندارد به کسی نزدیک شود معمولا  احساسات خود را پنهان می کند و همیشه احساس کمبود و عذاب وجدان دارد.

فردی که از طرف بالا دست خود را به طرف شما می آورد:

او احساس رهبری دارد و لیاقت آن را نیز دارد؛ به همین دلیل اطرافیان و محیط در او خیلی اثر می گذارند و تحریکش می کند که همیشه برای کارهایش، ایده جدید پیدا می کند.

فردی که هنگام دست دادن ،دست خود را از طرف شما به سوی شما می آورد:

او کسی است که علاقه به گفتن و بازگو کردن نظرات خود ندارد. اگر به او مسئولیت داده شود به نحوی انجام میدهد که از او تقاضا شده و به صورت خودکار نمیتواند کاری را از خود انجام دهد.

فردی که به هنگام دست دادن به چشمهای شما نگاه می کند:

او دوست دارد به دیگران نزدیک شود؛ ولی وابسته نشود. از او انتظار دارند، او می تواند یک رهبر باشد و زندگی خوبی درست کند.

فردی که تنها با انگشتان خود دست می دهد:

چنین شخصی علاقه ای به دمخور شدن با کسی را ندارد. میخواهد همیشه در عالم خود تنها باشد. نه با کسی کار دارد و نه میخواهد با او کاری داشته باشند.

فردی که هنگام دست دادن شما را به طرف عقب هل میدهد:

چنین فردی تنهایی را ترجیح می دهد. دوست دارد در تنهایی خویش باشد و کسی با وی کاری نداشته باشد. چنین کسی به راحتی می تواند رهبری گروهی را بر عهده بگیرند، اما تمام کارها را به شیوه مورد علاقه خود انجام می دهد. 

فردی که هنگام دست دادن، دست شما را بیشتر از حد معمول نگه می دارد:

چنین شخصی خیلی علاقه به دوست پیداکردن دارد. دوست دارد که دیگران به او توجه داشته باشند و به او کمک کنند.

فردی که هنگام دست دادن چند بار دست شما را بالا و پایین می برد:

او فردی است که به سرعت رابطه دوستانه با دیگران برقرار می کند. سعی می کند در جمع نقطه مرکزی باشد، به همین دلیل با میل، رهبری جمع را به عهده می گیرد. چنین شخصی از خود زیاد انتظار داشته و سعی می کند زندگی خوب و مرفهی داشته باشد.

فردی که فقط دست شما را لمس می کند و خیلی زود دست خود را پس می کشد:

این شخص خیلی محتاط است و کسی را زود به درون دل خود راه نمیدهد. دوست دارد در عالم خود باشد و احتیاج خاصی به ایجاد رابطه با دیگران ندارد. آثار احساس گناه و عذاب وجدان، در این شخص بسیار قوی است.

فردی که دست خود را خوب و کامل در دست شما قرار می دهد:

این شخص خیلی مهربان، دلجو و یاری کننده است و دوست دارد دیگران هم با او اینطور رفتار کنند. دوست ندارد به کسی محتاج باشد و از خود انتظارات زیادی دارد. این شخص در زندگی، روش خویش را در پیش می گیرد.

شما چطور! شما چگونه دست می دهید؟ آیا تا به حال به این موضوع دقت کرده بودید؟ پس از این به بعد با دقت به همه چیز نگاه کنید و سعی کنید شما این بار کشف کننده رازی از شخصیت پیچیده انسان باشید.