آدمها مثل کتابها

بعضی آدمها جلد زرکوب دارند، بعضی ضخیم و بعضی جلد نازک. بعضی آدم ها با کاغذ کاهی چاپ میشوند و بعضی با کاغذ خارجی؛ بعضی آدم ها ترجمه شده اند، بعضی آدمها تجدید چاپ میشوند و بعضی از آدمها فتوکپی آدمهای دیگرند.

بعضی از آدمها با حروف سیاه چاپ میشوند، بعضی از آدمها صفحات رنگی دارند، بعضی آدمها تیتر و فهرست دارند و روی پیشانی بعضی از آدمها نوشته اند"حق هرگونه استفاده ممنوع و محفوظ است"

بعضی از آدمها قیمت روی جلد دارند، بعضی از آدمها با چند درصد تخفیف به فروش می رسند و بعضی آدمها پس از فروش پس گرفته نمیشوند. بعضی آدمها را باید جلد گرفت، بعضی از آدمها را میتوان توی جیب گذاشت، بعضی از آدمها نمایشنامه اند و در چند پرده نوشته می شوند، بعضی از آدمها معلومات عمومی هستند.

بعضی از آدمها خط خوردگی دارند و بعضی از آنها غلط چاپی دارند. از روی بعضی آدم ها باید مشق نوشت و از روی بعضی از آدمها باید جریمه نوشت.

بعضی از آدمها را باید چند بار بخوانیم تا معنی آن را بفهمیم و بعضی از آدمها را باید نخوانده دور انداخت، بعضی از آدم ها مخصوص نوجوانان نوشته میشوند و بعضی برای بزرگسالان و بعضی خیلی کودکانه و سطحی هستند.